Gwobrau Elusennau
Cymru 2022

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn ôl!

Mae Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC, yn cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, mudiadau dielw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru drwy amlygu a hyrwyddo’r gwahaniaeth cadarnhaol y gallwn ei wneud i fywydau ein gilydd.

Felly os ydych chi’n adnabod mudiad neu unigolyn sy’n haeddu cael ei ddathlu, ewch amdani ac enwebwch heddiw.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai ITV Cymru Wales yw’n partner cyfryngau swyddogol ar gyfer gwobrau 2022.

Dyddiadau allweddol 2022

Gallwch enwebu mewn pum categori yng Ngwobrau Elusennau Cymru:

Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn (gwirfoddolwyr 26 oed neu hŷn) - wedi’i noddi gan Keegand & Pennykid

Keegan-Pennykid-Logo-Feb-2020-IB-Only.jpg

Bydd y wobr hon yn mynd i unigolyn eithriadol sy’n gwneud cyfraniad arbennig iawn at y gymuned neu’r amgylchedd drwy wirfoddoli. Gall fod y gwirfoddolwr sy’n arwain ac yn ysbrydoli eraill, neu sy’n ymdrechu’n ddiflino i ‘fynd â’r maen i’r wal’, neu gall fod yr un y tu ôl i’r llenni sy’n dal popeth gyda’i gilydd. Bydd y categori hwn yn canolbwyntio ar y gwahaniaeth positif sydd wedi’i gyflawni, yn hytrach nag ar am faint o amser y mae rhywun wedi bod yn gwirfoddoli. Bydd yr enwebiad buddugol yn dangos y newid sy’n deillio o gyfraniad gwirfoddol unigolyn a allai fod effaith y gwirfoddolwr ar fuddiolwyr, y gymuned neu’r amgylchedd neu’r effaith ar wirfoddolwyr eraill neu staff.

Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (gwirfoddolwyr 25 oed neu iau) - wedi’i noddi gan Hugh James

HJ-Logo-scaled-1.jpg

Bydd y wobr hon yn mynd i wirfoddolwr ifanc sy’n cynnig egni ychwanegol, yn ysbrydoli ac yn ysgogi eraill ac yn rym deinamig dros newid. Bydd yr enwebiad buddugol yn dangos y newid sy’n deillio o gyfraniad gwirfoddol person ifanc a allai fod effaith y gwirfoddolwr ar fuddiolwyr, y gymuned neu’r amgylchedd neu’r effaith ar wirfoddolwyr eraill neu staff.

Arloeswyr digidol - wedi’i noddi gan Salesforce

Salesforce-dot-org-Logo-RGB-KO-Hrzl
Bydd y wobr hon yn mynd i grŵp neu fudiad sydd wedi defnyddio digidol mewn modd arloesol i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Bydd y cais buddugol yn dangos y newid sydd wedi’i wneud i fywydau defnyddwyr gwasanaethau, ynghyd â natur unigryw ac arloesol y gwasanaeth.

Llesiant yng Nghymru - wedi’i noddi gan y Brifysgol Agored

ou_wales_logo_dark_blue_cmyk_177mm-1.jpg

Bydd y wobr hon yn cael ei chyflwyno i grŵp neu fudiad sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w cymuned drwy wella lles meddyliol a/neu gorfforol. Bydd y cais buddugol yn dangos y newid cadarnhaol yn llesiant eu cymuned neu gymdeithas ehangach o ganlyniad i’w camau gweithredu. Bydd hefyd yn amlygu eu dull arloesol o wella llesiant.

Mudiad y Flwyddyn - wedi’i noddi gan y SCG

SCG-Wales-and-Class-1.jpg

Bydd y wobr hon yn mynd i fudiad rhagorol sydd wedi cyflawni llawer iawn yn y flwyddyn ddiwethaf ac y mae eraill yn y sector yn ei barchu a’i edmygu. Bydd yr enwebiad yn dangos sut mae’r mudiad wedi cyflawni ei amcanion drwy arloesi ac yn amlygu’r effaith bositif y mae wedi’i chael ar ddefnyddwyr ei wasanaethau, gan newid bywydau er gwell.

Ni allai fod yn haws enwebu. Dyma 4 cam syml:

 1. Rhaid i enwebiadau ein cyrraedd erbyn 5pm ar 27 Medi 2022.
 2. Dim ond un enwebiad y gellir ei wneud ar yr un ffurflen gais.
 3. Dim ond un enwebai neu grŵp y gallwch ei enwebu ym mhob categori.
 4. Rhaid i fudiadau a grŵpiau a enwebir fod wedi’u lleoli neu ar waith yng Nghymru.
 5. Rhaid i wirfoddolwyr a enwebir naill ai fod yn byw yng Nghymru neu’n gwirfoddoli yng Nghymru.
 6. Croesawn enwebiadau ar gyfer unigolion a grŵpiau sy’n gwirfoddoli dramor i fudiad rhyngwladol sydd wedi’i leoli yng Nghymru.
 7. Rhaid cael caniatâd prif weithredwr/cyfarwyddwr neu gadeirydd y mudiad a enwebir.
 8. Rhaid cael caniatâd y gwirfoddolwr neu’r grŵp o wirfoddolwyr cyn anfon yr enwebiad.
 9. Rhaid i bob ateb ymwneud â gweithgarwch diweddar (y ddwy flynedd diwethaf).
 10. Mae penderfyniad y beirniaid ynglŷn ag enwebiadau yn derfynol. Mae’r beirniaid yn cadw’r hawl i beidio â rhoi gwobr mewn categori os ydynt yn teimlo nad yw’r enwebiadau yn addas.
 11. Penderfyniad CGGC yw natur y gwobrau a gyflwynir. Nid ystyrir gwobrau amgen.
 12. Gall manylion a ddarperir ar y ffurflen enwebu gael eu hanfon ymlaen i bartner-fudiadau a’r cyfryngau er dibenion cyhoeddusrwydd. Os nad ydych am i unrhyw wybodaeth gael ei rhannu yn y ffordd hon neu os nad ydych am i fudiadau’r cyfryngau gysylltu â’r mudiad a enwebir neu’r enwebydd, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib.
Diolch o galon i’n noddwyr caredig yn 2022:

The Awards are judged by a panel of experts, each with different but relevant experience across several of the categories.

The judges assess the nominations against the criteria set out in the nomination forms.

Welsh Charity Awards judges for 2022:

[Photo and short description about each judge]

Scroll to Top