Gwobrau Elusennau
Cymru 2023

Gwobrau Elusennau Cymru 2023!

Mae Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC, yn cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, mudiadau dielw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru drwy amlygu a hyrwyddo’r gwahaniaeth cadarnhaol y gallwn ei wneud i fywydau ein gilydd.

Mae’n hollol rhad ac am ddim i gymryd rhan yng Ngwobrau Elusennau Cymru diolch i gefnogaeth garedig ein noddwyr.

Dyddiadau allweddol 2023

Mae wyth categori yng Ngwobrau Elusennau Cymru.

Mae enwebiadau ar gyfer y Gwobrau bellach ar gau. Diolch i bawb a anfonodd enwebiad i mewn – cawsom y nifer uchaf erioed o geisiadau eleni, ac rydym wedi cael ein hysbrydoli’n fawr gan y straeon rydych chi wedi’u rhannu gyda ni.

Llongyfarchiadau i holl enillwyr eleni a’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol fel y rhestrir isod.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn (26 oed a hŷn) - noddir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru

OU_WCA

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Nicola Harteveld

Sefydlodd Nicola y Megan’s Starr Foundation ar ôl i’w merch, Megan, gyflawni hunanladdiad. Mae bellach yn gwirfoddoli 40 awr yr wythnos i godi ymwybyddiaeth o fwlio ac i hybu iechyd meddwl da ymhlith pobl ifanc ddifreintiedig yn Sir Benfro, gan drefnu 300+ awr o hyfforddiant hyd yma.

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Gill Faulkner
 • Susan Davies

Enillwyd y wobr hon gan unigolyn eithriadol sy’n gwneud cyfraniad arbennig iawn at y gymuned neu’r amgylchedd drwy wirfoddoli. Mae’r gwirfoddolwr hwn fod yr un sy’n arwain ac yn ysbrydoli eraill, neu sy’n ‘mynd yr ail filltir’ i ‘ddod â phopeth i fwcwl’, neu’r un y tu ôl i’r llenni sy’n dal popeth gyda’i gilydd.

Y naill ffordd neu’r llall, bydd y ffocws ar y gwahaniaeth positif sydd wedi’i gyflawni, yn hytrach nag ar am faint o amser a dreuliwyd yn gwirfoddoli. Bydd yr enwebiad buddugol yn dangos y newid y gall cyfraniad gwirfoddol unigolyn arwain ato, fel effaith gwirfoddoli ar fuddiolwyr, y gymuned neu’r amgylchedd neu’r effaith ar wirfoddolwyr eraill neu staff.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (25 oed ac iau) - noddir gan Utility Aid

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Sara Madi

Mae Sara, ceisiwr lloches 21 oed, wedi dod yn wirfoddolwr hanfodol yn y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd fel arweinydd grŵp merched ifanc Women Breaking Borders a dehonglydd Arabeg, ac wedi dechrau hyfforddiant cwnsela gyda Phrifysgol y Drindod Dewi Sant ar gyfer pobl ifanc Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol.

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Thandiwe McDonnell
 • Charlotte Cooke

Enillwyd y wobr hon gan unigolyn eithriadol sy’n gwneud cyfraniad arbennig iawn at y gymuned neu’r amgylchedd drwy wirfoddoli. Mae’r gwirfoddolwr hwn fod yr un sy’n arwain ac yn ysbrydoli eraill, neu sy’n ‘mynd yr ail filltir’ i ‘ddod â phopeth i fwcwl’, neu’r un y tu ôl i’r llenni sy’n dal popeth gyda’i gilydd.

Y naill ffordd neu’r llall, bydd y ffocws ar y gwahaniaeth positif sydd wedi’i gyflawni, yn hytrach nag ar am faint o amser a dreuliwyd yn gwirfoddoli. Bydd yr enwebiad buddugol yn dangos y newid y gall cyfraniad gwirfoddol unigolyn arwain ato, fel effaith gwirfoddoli ar fuddiolwyr, y gymuned neu’r amgylchedd neu’r effaith ar wirfoddolwyr eraill neu staff.

Cynhyrchydd incwm y flwyddyn - noddir gan Tantrwm

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Tŷ Hafan

Arweiniodd yr argyfwng costau byw at ostyngiad o 50% mewn rhoddion i elusen Tŷ Hafan, a gwnaeth hyn sbarduno ymgyrch codi arian cyhoeddus 60 awr gan ddefnyddio’r ‘model Hyrwyddwr Apêl’, gan rannu straeon gofal diwedd oes fel un Rose a helpodd i godi £344,649 (y mwyaf erioed i’r elusen).

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Grŵp Afonydd Caerdydd
 • Sistema Cymru – Codi’r To

Enillwyd y wobr hon gan fudiad sydd wedi addasu neu ddiweddaru eu harferion cynhyrchu incwm (gallai hyn fod yn godi arian, masnachu neu waith contract/wedi’i gomisiynu) a/neu eu prosesau mewnol ac sy’n gallu dangos eu bod wedi dod yn gynaliadwy a gwydn yn ariannol.

Mae’r mudiad buddugol yn dangos eu bod wedi meddwl yn strategol am sut maen nhw’n rheoli eu hymdrechion cynhyrchu incwm a’u cyllid er mwyn addasu a pharatoi’n well ar gyfer yr hinsawdd gymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu’r sector gwirfoddol yng Nghymru a thu hwnt.

Gwobr hyrwyddwr amrywiaeth - noddir gan Hugh James

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru yn cydweithio’n helaeth i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac mae ei lwyddiannau diweddar yn cynnwys sicrhau cwotâu rhywedd wrth ddiwygio’r Senedd a chael cyllid ar gyfer goroeswyr cam-drin domestig nad oes ganddynt fynediad at arian cyhoeddus.

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Cymunedau’n Ymlaen Môn (Môn CF)
 • TGP Cymru Rhaglen Ffoaduriaid a Lloches: ‘Prosiect Perthyn’

Enillwyd y wobr hon gan fudiad sydd wedi gwneud ymdrechion eithriadol i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn eu cymuned. Rydyn ni eisiau cydnabod a dathlu’r rheini sydd wedi gweithio’n ddiflin i greu amgylchedd mwy cynhwysol a chroesawgar i holl aelodau’r gymdeithas, waeth beth yw eu hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, anabledd neu gefndir.

Rydyn ni’n annog enwebiadau sydd wedi dangos ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn eu rhaglenni, gwasanaethau, polisïau ac arferion, er mwyn dathlu cyfraniadau’r rheini sydd wedi helpu i wneud ein cymunedau’n fwy cyfartal, amrywiol a chynhwysol.

Gwobr defnydd gorau o’r Gymraeg - noddir gan Nico

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Gwasanaeth Ffôn Cymorth Dementia Cymdeithas Alzheimer Cymru

Mae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru wedi cryfhau ei gwasanaethau Cymraeg trwy gefnogi 281 o ddefnyddwyr gwasanaethau sy’n siarad Cymraeg drwy ei gwasanaeth ffôn yn 2022/23, cyllido Cynghorwyr Dementia Cymraeg eu hiaith i deithio i ardaloedd heb staff rhugl a mireinio’r deunydd sydd ganddyn nhw wedi’i gyfieithu.

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Mind Cymru
 • Pride y Bontfaen

Enillwyd y wobr hon gan fudiad sy’n gallu dangos ymdrech arbennig i gynyddu a/neu wella darpariaeth eu gwasanaeth(au) yn Gymraeg. Mae’r rhai buddugol yn mynd ati’n effeithiol i ddangos sut maen nhw wedi ystyried anghenion eu defnyddwyr gwasanaethau ac wedi defnyddio dull arloesol i oresgyn rhai o’r heriau y maen nhw wedi’u hwynebu wrth gynnig gwasanaeth yn y Gymraeg. Byddant hefyd yn egluro sut mae profiad y defnyddiwr gwasanaeth wedi gwella drwy ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg.

Gwobr arloeswr - noddir gan salesforce.org

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Gwirfoddolwyr Cymunedol Cymru

Mae’r Pantri, a gychwynnwyd gan Wirfoddolwyr Cymunedol Cymru ym mis Chwefror 2023, yn bantri bwyd cymunedol arloesol sy’n dargyfeirio 400kgs o fwyd o safleoedd tirlenwi trwy rymuso ei aelodau i wneud dewisiadau cynaliadwy a fforddiadwy trwy danysgrifiad basged fwyd £2.

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Tanio
 • Tîm Cymorth Dementia Cwm Taf Morgannwg

Enillwyd y wobr hon gan fudiad sydd wedi rhoi cynnig ar ddull newydd neu wedi gwneud rhywbeth blaengar neu arloesol i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl.

Mae’r enillydd yn fudiadau sy’n arwain y ffordd yn eu maes ac yn rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wella eu gwasanaethau a helpu eu cymunedau. Gallai hyn gynnwys defnyddio technolegau newydd, diogelu’r mudiad ar gyfer y dyfodol, neu fynd i’r afael â materion mawr fel y newid yn yr hinsawdd. Waeth beth yw’r dull gweithredu arloesol, dylai ddangos effaith gadarnhaol ar bobl eraill, a dangos bod y mudiad wedi newid y ffordd y mae’n gweithredu.

Gwobr iechyd a lles - noddir gan Gwelliant Cymru

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Wye Gymnastics & Galaxy Cheerleading

Mae Wye Gymnastics & Galaxy Cheerleading yn defnyddio chwaraeon i greu newid cadarnhaol, gan gynnig cyfleoedd gymnasteg a chodi hwyl cynhwysol yn Sir Fynwy a Chasnewydd, yn ogystal â mentrau amrywiol eraill, i drawsnewid iechyd a lles cyfranogwyr yn llwyddiannus.

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Cerebral Palsy Cymru
 • Ymddiriedolaeth Natur Gwent Prosiect Iechyd Gwyllt

Enillwyd y wobr hon gan fudiad sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w cymuned drwy wella lles meddyliol a/neu iechyd a lles corfforol. Mae’r cais buddugol yn dangos y newid cadarnhaol yn llesiant eu cymuned neu gymdeithas ehangach o ganlyniad i’w camau gweithredu. Bydd hefyd yn amlygu eu dull arloesol o wella iechyd a lles.

Gwobr mudiad y flwyddyn - noddir gan SCG Cymru

Llongyfarchiadau i’n henillydd: Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi cefnogi a mynd ati’n ddiflin i eirioli ar ran ceiswyr lloches a ffoaduriaid, gan ddechrau prosiect Wcráin sydd wedi bod o fudd i dros 1,700 o bobl Wcráin, dod o hyd i gartrefi i dros 200 o ffoaduriaid mewn perygl o fod yn ddigartref, a llawer mwy o wasanaethau a mentrau hanfodol.

Ac, yn y rownd derfynol:

 • Llamau
 • FareShare Cymru
 • BeicioiBawb
 • Gwasanaethau Dosmestig Trais Calan

Enillwyd y wobr hon gan fudiad eithriadol sydd wedi cyflawni llawer iawn yn y flwyddyn ddiwethaf ac y mae eraill yn y sector yn ei barchu a’i edmygu. Mae’r cais buddugol yn fudiad gwydn ac yn dangos safonau uchel o lywodraethu. Bydd mudiad y flwyddyn hefyd yn gallu dangos sut y mae wedi cyflawni ei amcanion drwy arloesi a thynnu sylw at yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar ei ddefnyddwyr gwasanaeth, gan newid bywydau er gwell.

Llongyfarchiadau i enillwyr eleni:

 • Gwirfoddolwr y flwyddyn – Nicola Harteveld
 • Gwirfoddolwr ifanc y flwyddyn – Sara Madi
 • Cynhyrchydd incwm y flwyddyn – Tŷ Hafan
 • Hyrwyddwr amrywiaeth – Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru
 • Defnydd gorau o’r Gymraeg – Gwasanaeth Ffôn Cymorth Dementia Cymdeithas Alzheimer Cymru
 • Arloeswr – Gwirfoddolwyr Cymunedol Cymru
 • Iechyd a lles – Wye Gymnastics & Galaxy Cheerleading
 • Mudiad y flwyddyn – Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Ni allai fod yn haws cyflwyno enwebiad. Mae pedwar cam syml:

 1. Rhaid derbyn enwebiadau erbyn 5 pm ar 26 Mehefin 2023
 2. Gwnewch un enwebiad yn unig fesul ffurflen enwebu
 3. Dim ond un enwebai neu grŵp y cewch chi ei enwebu ym mhob categori
 4. Rhaid i mudiadau a grwpiau enwebedig fod wedi’u lleoli yng Nghymru neu’n gweithio yng Nghymru
 5. Rhaid i wirfoddolwyr enwebedig naill ai fyw yng Nghymru neu wneud eu gwaith gwirfoddoli yng Nghymru
 6. Rydym yn croesawu enwebiadau ar gyfer unigolion a grwpiau sy’n gwirfoddoli dramor ar gyfer mudiad rhyngwladol sydd wedi’i leoli yng Nghymru
 7. Rhaid ceisio caniatâd y Prif Swyddog/Cyfarwyddwr neu Gadeirydd y mudiad a enwebwyd cyn i enwebiad gael ei gyflwyno
 8. Rhaid ceisio caniatâd y gwirfoddolwr neu grŵp o wirfoddolwyr cyn cyflwyno’r enwebiad
 9. Rhaid i bob ateb ymwneud â gweithgaredd diweddar
 10. Mae penderfyniad y beirniaid ar geisiadau yn derfynol. Mae’r beirniaid yn cadw’r hawl i beidio â gwneud dyfarniad mewn unrhyw gategori penodol os ydynt yn teimlo nad yw enwebiadau’n addas
 11. Penderfyniad CGGC yw natur y gwobrau a gyflwynir. Ni fydd unrhyw wobrau amgen yn cael eu hystyried
 12. Gellir trosglwyddo’r manylion a ddarperir ar y ffurflen enwebu i mudiadau partner ac i’r cyfryngau at ddibenion cyhoeddusrwydd. Os nad ydych yn fodlon i unrhyw wybodaeth gael ei rhannu yn y modd hwn neu os nad ydych yn dymuno i mudiadau cyfryngau gysylltu â’r mudiad a enwebwyd neu’r enwebwr, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl

Diolch o galon i’n noddwyr caredig yn 2023:

The Awards are judged by a panel of experts, each with different but relevant experience across several of the categories.

The judges assess the nominations against the criteria set out in the nomination forms.

Welsh Charity Awards judges for 2022:

[Photo and short description about each judge]

Scroll to Top