Gwobrau Elusennau
Cymru 2023

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn ôl!

Mae Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC, yn cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, mudiadau dielw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru drwy amlygu a hyrwyddo’r gwahaniaeth cadarnhaol y gallwn ei wneud i fywydau ein gilydd.

Mae’n hollol rhad ac am ddim i gymryd rhan yng Ngwobrau Elusennau Cymru diolch i gefnogaeth garedig ein noddwyr.

Dyddiadau allweddol 2023

Mae wyth categori yng Ngwobrau Elusennau Cymru.

Mae enwebiadau ar gyfer y Gwobrau bellach ar gau. Diolch i bawb a anfonodd enwebiad i mewn – cawsom y nifer uchaf erioed o geisiadau eleni, ac rydym wedi cael ein hysbrydoli’n fawr gan y straeon rydych chi wedi’u rhannu gyda ni.

Ar ôl proses sgorio ac ystyried hir, rydym yn falch o gyhoeddi’r rhestr fer ganlynol ar gyfer y gwobrau eleni:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn (26 oed a hŷn) - noddir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru

OU_WCA

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:

 • Gill Faulkner
 • Susan Davies
 • Nicola Harteveld

Bydd y wobr hon yn mynd i unigolyn eithriadol sy’n gwneud cyfraniad arbennig iawn at y gymuned neu’r amgylchedd drwy wirfoddoli. Gall y gwirfoddolwr hwn fod yr un sy’n arwain ac yn ysbrydoli eraill, neu sy’n ‘mynd yr ail filltir’ i ‘ddod â phopeth i fwcwl’, neu’r un y tu ôl i’r llenni sy’n dal popeth gyda’i gilydd.

Y naill ffordd neu’r llall, bydd y ffocws ar y gwahaniaeth positif sydd wedi’i gyflawni, yn hytrach nag ar am faint o amser a dreuliwyd yn gwirfoddoli. Bydd yr enwebiad buddugol yn dangos y newid y gall cyfraniad gwirfoddol unigolyn arwain ato, fel effaith gwirfoddoli ar fuddiolwyr, y gymuned neu’r amgylchedd neu’r effaith ar wirfoddolwyr eraill neu staff.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (25 oed ac iau) - noddir gan Utility Aid

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:

 • Thandiwe McDonnell
 • Charlotte Cooke
 • Sara Madi

Bydd y wobr hon yn mynd i unigolyn eithriadol sy’n gwneud cyfraniad arbennig iawn at y gymuned neu’r amgylchedd drwy wirfoddoli. Gall y gwirfoddolwr hwn fod yr un sy’n arwain ac yn ysbrydoli eraill, neu sy’n ‘mynd yr ail filltir’ i ‘ddod â phopeth i fwcwl’, neu’r un y tu ôl i’r llenni sy’n dal popeth gyda’i gilydd.

Y naill ffordd neu’r llall, bydd y ffocws ar y gwahaniaeth positif sydd wedi’i gyflawni, yn hytrach nag ar am faint o amser a dreuliwyd yn gwirfoddoli. Bydd yr enwebiad buddugol yn dangos y newid y gall cyfraniad gwirfoddol unigolyn arwain ato, fel effaith gwirfoddoli ar fuddiolwyr, y gymuned neu’r amgylchedd neu’r effaith ar wirfoddolwyr eraill neu staff.

Cynhyrchydd incwm y flwyddyn - noddir gan Tantrwm

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:

 • Grŵp Afonydd Caerdydd
 • Tŷ Hafan
 • Sistema Cymru – Codi’r To

Bydd y wobr hon yn mynd i grŵp neu fudiad sydd wedi addasu neu ddiweddaru eu harferion cynhyrchu incwm (gallai hyn fod yn godi arian, masnachu neu waith contract/wedi’i gomisiynu) a/neu eu prosesau mewnol ac sy’n gallu dangos eu bod wedi dod yn gynaliadwy a gwydn yn ariannol.

Bydd y mudiad buddugol yn dangos eu bod wedi meddwl yn strategol am sut maen nhw’n rheoli eu hymdrechion cynhyrchu incwm a’u cyllid er mwyn addasu a pharatoi’n well ar gyfer yr hinsawdd gymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu’r sector gwirfoddol yng Nghymru a thu hwnt.

Gwobr hyrwyddwr amrywiaeth - noddir gan Hugh James

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:

 • WEN
 • Môn Community Forward
 • TGP

Bydd y wobr hon yn mynd i fudiad neu grŵp sydd wedi gwneud ymdrechion eithriadol i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn eu cymuned. Rydyn ni eisiau cydnabod a dathlu’r rheini sydd wedi gweithio’n ddiflin i greu amgylchedd mwy cynhwysol a chroesawgar i holl aelodau’r gymdeithas, waeth beth yw eu hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, anabledd neu gefndir.

Rydyn ni’n annog enwebiadau sydd wedi dangos ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn eu rhaglenni, gwasanaethau, polisïau ac arferion, er mwyn dathlu cyfraniadau’r rheini sydd wedi helpu i wneud ein cymunedau’n fwy cyfartal, amrywiol a chynhwysol.

Gwobr defnydd gorau o’r Gymraeg - noddir gan Nico

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:

 • Cymdeithas Alzheimer
 • Mind Cymru
 • Pride Bontfaen

Bydd y wobr hon yn mynd i fudiad neu grŵp sy’n gallu dangos ymdrech arbennig i gynyddu a/neu wella darpariaeth eu gwasanaeth(au) yn Gymraeg. Bydd y rhai buddugol yn mynd ati’n effeithiol i ddangos sut maen nhw wedi ystyried anghenion eu defnyddwyr gwasanaethau ac wedi defnyddio dull arloesol i oresgyn rhai o’r heriau y maen nhw wedi’u hwynebu wrth gynnig gwasanaeth yn y Gymraeg. Byddant hefyd yn egluro sut mae profiad y defnyddiwr gwasanaeth wedi gwella drwy ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg.

Gwobr arloeswr - noddir gan salesforce.org

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:
 • Tanio
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol Cymru
 • Tîm Cymorth Dementia Cwm Taf Morgannwg
Bydd y wobr hon yn mynd i grŵp neu fudiad sydd wedi rhoi cynnig ar ddull newydd neu wedi gwneud rhywbeth blaengar neu arloesol i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Rydyn ni’n chwilio am fudiadau sy’n arwain y ffordd yn eu maes ac yn rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wella eu gwasanaethau a helpu eu cymunedau. Gallai hyn gynnwys defnyddio technolegau newydd, diogelu’r mudiad ar gyfer y dyfodol, neu fynd i’r afael â materion mawr fel y newid yn yr hinsawdd. Waeth beth yw’r dull gweithredu arloesol, dylai ddangos effaith gadarnhaol ar bobl eraill, a dangos bod y mudiad wedi newid y ffordd y mae’n gweithredu.

Gwobr iechyd a lles - noddir gan Gwelliant Cymru

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:

 • Cerebral Palsy Cymru
 • Prosiect Iechyd Gwyllt (Ymddiriedolaeth Natur Gwent)
 • Wye Gymnastics Galaxy Cheerleading

Bydd y wobr hon yn cael ei chyflwyno i grŵp neu fudiad sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w cymuned drwy wella lles meddyliol a/neu iechyd a lles corfforol. Bydd y cais buddugol yn dangos y newid cadarnhaol yn llesiant eu cymuned neu gymdeithas ehangach o ganlyniad i’w camau gweithredu. Bydd hefyd yn amlygu eu dull arloesol o wella iechyd a lles.

Gwobr mudiad y flwyddyn - noddir gan SCG Cymru

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni:

 • Llamau
 • FareShare Cymru
 • Cyngor Ffoaduriaid Cymru
 • Cycling4All ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun
 • Calan DVS

Bydd y wobr hon yn mynd i fudiad eithriadol sydd wedi cyflawni llawer iawn yn y flwyddyn ddiwethaf ac y mae eraill yn y sector yn ei barchu a’i edmygu. Bydd y cais buddugol yn fudiad gwydn ac yn dangos safonau uchel o lywodraethu. Bydd mudiad y flwyddyn hefyd yn gallu dangos sut y mae wedi cyflawni ei amcanion drwy arloesi a thynnu sylw at yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar ei ddefnyddwyr gwasanaeth, gan newid bywydau er gwell.

Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ein seremoni wobrwyo ym mis Hydref, felly cadwch lygad allan am y canlyniadau!

Ni allai fod yn haws cyflwyno enwebiad. Mae pedwar cam syml:

 1. Rhaid derbyn enwebiadau erbyn 5 pm ar 26 Mehefin 2023
 2. Gwnewch un enwebiad yn unig fesul ffurflen enwebu
 3. Dim ond un enwebai neu grŵp y cewch chi ei enwebu ym mhob categori
 4. Rhaid i mudiadau a grwpiau enwebedig fod wedi’u lleoli yng Nghymru neu’n gweithio yng Nghymru
 5. Rhaid i wirfoddolwyr enwebedig naill ai fyw yng Nghymru neu wneud eu gwaith gwirfoddoli yng Nghymru
 6. Rydym yn croesawu enwebiadau ar gyfer unigolion a grwpiau sy’n gwirfoddoli dramor ar gyfer mudiad rhyngwladol sydd wedi’i leoli yng Nghymru
 7. Rhaid ceisio caniatâd y Prif Swyddog/Cyfarwyddwr neu Gadeirydd y mudiad a enwebwyd cyn i enwebiad gael ei gyflwyno
 8. Rhaid ceisio caniatâd y gwirfoddolwr neu grŵp o wirfoddolwyr cyn cyflwyno’r enwebiad
 9. Rhaid i bob ateb ymwneud â gweithgaredd diweddar
 10. Mae penderfyniad y beirniaid ar geisiadau yn derfynol. Mae’r beirniaid yn cadw’r hawl i beidio â gwneud dyfarniad mewn unrhyw gategori penodol os ydynt yn teimlo nad yw enwebiadau’n addas
 11. Penderfyniad CGGC yw natur y gwobrau a gyflwynir. Ni fydd unrhyw wobrau amgen yn cael eu hystyried
 12. Gellir trosglwyddo’r manylion a ddarperir ar y ffurflen enwebu i mudiadau partner ac i’r cyfryngau at ddibenion cyhoeddusrwydd. Os nad ydych yn fodlon i unrhyw wybodaeth gael ei rhannu yn y modd hwn neu os nad ydych yn dymuno i mudiadau cyfryngau gysylltu â’r mudiad a enwebwyd neu’r enwebwr, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl

Diolch o galon i’n noddwyr caredig yn 2023:

The Awards are judged by a panel of experts, each with different but relevant experience across several of the categories.

The judges assess the nominations against the criteria set out in the nomination forms.

Welsh Charity Awards judges for 2022:

[Photo and short description about each judge]

Scroll to Top